Онлайнові мовні словники

line

Collins Russian Dictionary 2nd Edition © HarperCollins Publishers +2000, 1997:

line [la? n] n (also TEL, RAIL) Чи ння; (Row) ряд * (US) (queue) про чередь f (of writing, song) рядок * будів чка * (wrinkle) морщ на; (Rope) мотузка * (for fishing) ле ска * (wire) про вод; (Route) маршру т; (Fig, attitude, policy) Чи ння; (: Of thought, reasoning) хід; (Of business, work) про бласть f (of product (s)) моді ль f. тип

vt (stand along) вибудуй іваться (ви будуватися perf) уздовж + gen; (Clothing) подбива ть (підбивочно ть * perf) (container) викл дивать (ви ложить * perf) зсередини

hold the line please! (TEL) пожа луйста, не клади ті тру БКУ!

to cut in line (US) йти * (піти * perf) без о чергуються

to stand in line (in a row) стоячи ть (impf) в Шері нге or ряд

in line with (in keeping with) в відповід тствіі з + instr

to bring sth into line with sth приводь ть * (привести * perf) що-н в відповід тствіе з чим-н

on the right lines на ве рном шляху

to draw the line at sth ограни Чіван (ограни чіться perf) чем-н

he is in line for a pay rise він ско ро до лжен отримай ть вище ня зарпла ти

the streets are lined with trees у ліци обса дружини дере вьямі

the walls were lined with pictures сте ни б Чи закла шени карти нами

line up vi вибудуй іваться (ви будуватися perf)

vt (place in order) вибудуй ивать (ви будувати perf) (prepare) підготує вливати (подгото вити * perf)

she has a new job lined up вона устро ілась на але вую рабо ту

Обговорення на форумі на тему ‘line’ в заголовках:

Comments are closed.