Завідуючий конструкторським відділом

Завідуючий конструкторським відділом

Посадові обов’язки. Керує проектно-конструкторськими роботами, що проводяться у відділі. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності розробок, скороченню строків і вартості проектування, скорочення обсягів технічної документації за рахунок застосування прогресивних методів проектування, використання типових і повторного застосування економічних проектів, стандартизованих і уніфікованих деталей і вузлів, обчислювальної техніки, передових способів копіювання і розмноження конструкторської документації. Організовує розроблення перспективних і річних планів проектно-конструкторських робіт, контролює їх виконання. Керує роботою з техніко-економічному обґрунтуванню розроблюваних проектів. Визначає спільно з іншими підрозділами обсяги робіт з проектування, перелік вихідної документації та інших даних, необхідних для якісного та своєчасного виконання проектно-конструкторських робіт. Організовує розроблення технічних завдань на проектування, погоджує із замовниками, подає на затвердження і захищає розроблені ескізні, технічні і робочі проекти перед керівництвом установи (організації), вищими органами і замовниками. Очолює проведення дослідницьких робіт з вишукувань нових технічних рішень та їх експериментальній перевірці для обгрунтування обраних параметрів конструкції. Забезпечує якість і надійність, високий рівень стандартизації та уніфікації конструкцій, дотримання патентної чистоти, вимог і нормативів по організації праці в розроблюваних проектах. Координує розробку конструкторської документації структурними підрозділами установи (організації) і забезпечує своєчасне внесення змін і доповнень у проекти відповідно до рішень експертних і затверджують інстанцій. Організовує проведення пошукових розробок по визначенню перспективних напрямків розвитку дослідних і проектно-конструкторських робіт, стендових і промислових випробувань розроблюваних конструкцій, їх доведення і передачу в серійне виробництво. Керує підготовкою матеріалів для укладання договорів та угод на залучення сторонніх установ і організацій для виконання контрагентними робіт. Готує пропозиції з оформлення заявок на винаходи і відкриття. Вивчає та узагальнює новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки з метою їх використання при проектуванні. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва, творчої ініціативи працівників, підвищенню наукового рівня та кваліфікації працівників відділу. Дає відгуки і висновки на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, а також на проекти стандартів і технічних умов. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, що стосуються напрямку і тематики проводяться розробок; організацію і планування проектних і конструкторських робіт; методи проектування і конструювання; технічні вимоги, пропоновані до конструкцій, умови їх монтажу і технічної експлуатації, технологію їх виробництва; Єдину систему конструкторської документації та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; порядок складання техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків економічної ефективності проектно-конструкторських розробок; вимоги організації праці до проектно-конструкторських розробок; основи технічної естетики і художнього конструювання; сучасні технічні засоби проектування та виконання обчислювальних робіт, копіювання і розмноження конструкторської документації; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід конструювання аналогічних виробів; основи стандартизації та сертифікації; основи патентознавства; економіку, організацію праці, виробництва і управління; авторське право; трудове законодавство; правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації. Вища професійна освіта і стаж конструкторської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менше 8 років.

Comments are closed.